0

خانه هوشمند چیست؟

تعریف خانه هوشمند خانه هوشمند ،خانه ای است که در آن تمام تجهیزات و تأسیسات برقی یکپارچه می شوند. مزیت یکپارچه سازی در خانه هوشمند ، کنترل مرکزی تجهیزات است. به این صورت که در خانه هوشمند همه چیز [...]